MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณะฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์กฤษฎาสุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ในชื่อโครงการที่ว่าพลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกาแลคซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 4 คน ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และส่งเสริมให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป ซึ่งเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเครือข่ายในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้จัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เพิ่มเติม : https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1852-student-resource-for-substance-abuse


อัลบั้ม