MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล และ อาจารย์ณัฐอร มหาทำนุโชค ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกระบวนการ import and export และพิธีการทางศุลกากร เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษากับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการทำงานในสถานการณ์จริง ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรจากการท่าเรือเป็นอย่างดี และได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้เป็นอย่างมาก

อัลบั้ม