MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018

         ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship programme ณสาธารณรั๗เกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2561 (ตามเวลาราชอาณาจัรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดินและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย

          นิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  www.asemduo.org  หากมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org

ไฟล์เอกสาร