MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ winter school in NPTU Management X Culture X New Southbound ณ ประเทศไต้หวัน

คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษา นางสาวพิชิต   วิจัย นักศึกษา  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ winter school in NPTU Management X Culture X New Southbound ณ ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่ง วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562 เป็นเวลา 10 วัน    นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ และเดินทางปลอดภัย 

อัลบั้ม