MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีและผู้นำท้องที่ในตำบลเป้าหมาย ในโอกาสเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจังหวัดเพชรบุรี ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการพัฒนา ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลที่ดีไปในทิศทางเดียวกัน จึงเกิดกระบวนการรวมกลุ่ม และพัฒนาผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยเริ่มจากการประชุมประชาคมชุมชน การทำกิจกรรมพัฒนาผู้นำชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างเสริมความสามัคคีของชุมชน การเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามกระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่

โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 10 ตำบล ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ตำบลไร่โคก ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลดอนขุนห้วย ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน และตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2294-education