MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์" (มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันตก)

กำหนดการ 

วันเวลากิจกรรมวิธีการ/สถานที่หมายเหตุ
บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562  สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และทักษะทางวิชาการ 
- ผ่านเว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41/ หรือ
- ส่งใบสมัครยังคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน คลิกอ่านรายละเอียด หรือ
- ส่งใบสมัครทางอีเมล์ attapap@mail.pbru.ac.th หรือ
- ส่งไปรษณีย์ ถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (สมัครแข่งทักษะวิชาการ)
นักศึกษา/อาจารย์ผู้จัดการทีม
วันที่ 8 - 15 มกราคม 2562 ยืนยันกิจกรรมแข่งขัน เกณฑ์ เงื่อนไข และกติการการแข่งขันตามมติที่ประชุม(19 ธ.ค. 61) คณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน กิจกรรมมีมหาวิทยาลัยฯส่งเข้าแข่งขันครบ 3 ทีม/คนขึ้นไป
วันที่ 8 - 30 มกราคม 2562 ส่งรายชื่อทีม รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันแต่ละทักษะ/กิจกรรม (ผ่านระแบบ)
ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
คณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน -
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งคู่มือการแข่งขันทักษะวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน -
วันที่ 19-20 มีนาคมคม 2562 การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41 "ตาลโตนดเกมส์" สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /คณะ/สาขาวิชาที่จัดแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน/ผู้จัดการทีม/คณะกรรมการ

https://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41/index.php