MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
.....................................................................................
วันที่ 22 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 1833
โดยมี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและแนะนำผู้บริหารหลักสูตร หัวหน้าแขนงวิชา
ในการตรวจประเมินมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ กรรมการ
และผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการและแลขานุการ
โดยการประเมินออนไลน์ Teleconference
ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินที่ให้คำชี้แนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตต่อไป

อัลบั้ม