MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับธนาคารออมสิน อบรมการเงินให้กับนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับธนาคารออมสิน อบรมการเงินให้กับนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ช่วยเหลือกลุ่มชุมชนที่ยังขาดองค์ความรู้และแนวคิดในการจัดการสมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชุมชนให้ดีขึ้น

อัลบั้ม