MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

วันที่ 23 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 1833
โดยมี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการตรวจประเมินมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ กรรมการ
และ ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว กรรมการและแลขานุการ
ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินที่ให้คำชี้แนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ต่อไป

อัลบั้ม