MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ส่งมอบสื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งมอบสื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยการผลิตชุดสื่อนี้จัดทำขึ้นตามโครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

อัลบั้ม