MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 97 คน และอาจารย์ควบคุม 5 ท่าน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1
Ann Sopaporn และPanupong Topong
แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์