MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

บันทึกเสียงรายการรอบรู้ข่าวสารกับงานสื่อสารองค์กร

บันทึกเสียงรายการรอบรู้ข่าวสารกับงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ออกอากาศผ่านทาง สถาวิทยุกระจายเสียง สวท เพชรบุรี 95.75 MHz ทุกวันพุธเวลา13:30-14:00 น. ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี …ท่านจะได้รับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันนี้พบกับผู้ร่วมรายการจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ