MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 (ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560)

การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 
(ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560) 
วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 
( Link ขึ้นทะเบียนเปิดเมื่อถึงกำหนด)

1. บันทึกข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน (คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล/ที่อยู่/แบบสำรวจการมีงานทำ)

2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมพิธีฯ

3. อัพโหลดรูปภาพบัณฑิตสวมชุดครุยวิทยฐานะที่จบการศึกษา (ขนาดรูป 1 นิ้ว (2.5 ซม. X 3.25ซม.) ขนาด File ไม่เกิน 100 KB

4. ปริ้นหลักฐานการจองชุดครุย/สูท นำมายืนยันเช่าในวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ ชัน M อาคารวิทยาภิรมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

http://dsd.pbru.ac.th/parinya/