MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

PBRU จิตอาสาตามรอยพ่อ ทำดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารนักศึกษา จัดโครงการPBRU จิตอาสาตามรอยพ่อ ทำดีด้วยหัวใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการPBRU จิตอาสาตารมรอยพ่อ ทำดีด้วยหัวใจ ที่องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านด่านโง่ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีจิตอาสาซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ

งานจิตอาสาเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจและตระหนักถึงการมีน้ำใจ การให้โอกาส การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และหันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น หากไม่รีบแก้ไขให้ทันท่วงทีสังคมก็จะตกอยู่ในความสับสน และเยาวชนก็ขาดความตระหนักในการมีจิตสาธารณะและจิตอาสา ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการแบ่งบัน การมีน้ำใจ การช่วยเหลือและการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีให้มีผลดีต่อสังคม องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทำงานนอกห้องเรียนโดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินกิจกรรม การทำงานเป็นทีม ให้เกิดทักษะประสบการณ์เพื่อการทำงานในอนาคต และยังเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชุมชน สังคม ในการแบ่งปันด้านจิตอาสา

โดยจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา เป็นต้น

http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1762-education