MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

รับมอบเกียรติบัตร

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ก่อนการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

1. คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

          1) นายณรงค์ฤทธ์ ชูจร              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          2) นางสาวประยอม สุพันธะ        สาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

          3) นางสาวกมลพร น้อยพล         สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

          4) นายนพคุณ บุญเพ็ญ             สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

          5) นางสาวปิยาภรณ์ พิชิตวิจัย     สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

          อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย

          รางวัลชมเชย จากการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ได้แก่

          6) นายอรเทพ โพธิ์พาดพิง สาขาวิชาการบัญชี

          7) นายสุรสิทธิ์ ใจดี                  สาขาวิชาการบัญชี

          8) นางสาวศศิธร สิงห์ทอง          สาขาวิชาการบัญชี

          9) นางสาวเบญจมาภรณ์ แวดศรี   สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์รัญชิดา กุฎีศรี

          นักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย ประเภทออกแบบโปสเตอร์โฆษณา (ART) โครงการ GATSBY 12 Creative Awards ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

          10) นายกันย์สรรค์ โอ่เอี่ยม        สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์เมธาวิน สาระยาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/1756-education