MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดูงาน

       วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์เยาวภา อินทเส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล ประะานสาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา นางทานตะวัน มณีวิหค หัวหน้าสำนักงาน นายธิติพัทธ์ ดำสะอาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายชำนาญ เส่งถิน นักบริหารงานทั่วไป นางสาวชุติมา บุญโพธิ์ นักวิชาการศึกษา นางสาววิกานดา สง่ามิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์เกศนี จึงวัฒนตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และประกันคุณภาพ และคณาจารย์จำนวน 13 ท่าน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหาร หลักสูตรการเรียนการสอน สหกิจศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา และ กิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1833