MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

MOU โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมรับฟังการแนะนำโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ก่อนที่จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กับมหาวิทยาลัย 39 แห่ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดได้ที่