MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล นางสาวชุติมา บุญโพธิ์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและตัวแทนชุมชน โดยมี คุณสมพร ใช้บางยาง ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กรรมการสภามหาวิทลาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี