MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

กิจกรรมยุวเกษตรคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการหลัก วิศวกรสังคม PBRU ณ โรงเรียนบ้านท่าโล้

เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของคณะและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมยุวเกษตรคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการหลัก วิศวกรสังคม PBRU ณ โรงเรียนบ้านท่าโล้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีจิตอาสา ทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถฝึกทักษะ วางแผน และแบ่งงานตามกระบวนการวิศวกรสังคม มีการสำรวจพื้นที่โดยใช้ Timeline พัฒนาการ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่และ มีการใช้เครื่องมือฟ้าประทานและนาฬิกาชีวิตในการประชุมวางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน โดยมีการวางแผน Timeline ในการปรับปรุงแปลงผักสวนครัวให้เหมาะสมกับพื้นที่ และมีการปรับปรุงโรงเรือนการเกษตรต่างๆ เช่น แปลงสวนมะนาว แปลงสวนเมล่อน โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรือนเลี้ยงปลาดุก และปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม