MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคนอกเวลาปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอจัดส่ง link แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคนอกเวลาปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลภายในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตามลิงค์

https://forms.gle/8h4LKXkpMQzpRTU46