MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลดค่าเทอม 10%

‼️มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19‼️
????????มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี????????
???????????? ลดค่าเทอม 10% ????????????
ภาคเรียนที่ 3/2563 และ 1/2564
ทั้งภาคปกติ ภาคนอกเวลา บัณฑิตศึกษา
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
???????????? ลดค่าหอพัก 10% ????????????
รายละเอียดเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
????แจ้ง ณ วันที่ 27 เมษายน 2564????