MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีที่ 4 และแขนงวิชาการตลาดชั้นตรีศึกษาที่ 3
อาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้แก่ ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง อาจารย์กัลยา บุญญธรรม อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อ.จริยา รัชตโสตถิ์ และอาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศัย

อัลบั้ม