MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปั2563

26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารภ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสิน ปี 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่นักศึกษาได้นำความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดปีงบประมาณ 2563