MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 12 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ณ ห้องประชุม 1833