MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ แด่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม อาจารย์กฤษฎา สุริยวงค์ นางทานตะวัน มณีวิหค มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ แด่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

อัลบั้ม