MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งดการเรียนการสอนในห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.63 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
งดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.63 เป็นต้นไป

ในระหว่างนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคน
ดูแลตนเองให้ดี หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและแออัด ใส่หน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ และหมั่นล้างมือบ่อยๆ

ในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์
ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียน หากมีปัญหาขัดข้องใดๆให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง


ปล.หากมีประกาศใดๆเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบทันที
ขอให้นักศึกษาติดตามผ่านเพจ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อัลบั้ม