MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารกองประจำการ นักศึกษาที่จะต้องทำเรื่องผ่อนผันทหาร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารกองประจำการ

นักศึกษาที่จะต้องทำเรื่องผ่อนผันทหาร มีเกณฑ์ดังนี้

เป็นนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2542
และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่3

กำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน
ตั้งแต่บัดนี้ 27 ธันวาคม 2562
????ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

หากพ้นกำหนดดังกล่าว
นักศึกษาต้องรับการคัดเลือกทหารกองประจำการตามปกติ

????????หมายเหตุ : เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องเข้ารับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการตามปกติ และกรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องดำเนินการผ่อนผันฯ ให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเรียก(สด.35) ขอรับได้ที่สำนักงานสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาของนักศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2562

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่งานพัฒนานักศึกษา (พี่เค)
โทร.032-708694 #งานพัฒนานักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร  >>>   1.แบบฟอร์ม | 2.ประกาศ