MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถื่น ปี 2562"

พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น.ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถื่น ปี 2562" จำนวน 7 กลุ่ม ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณพ์ และพัฒนาชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจบคีรีขันธ์อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ทางด้านวิชาการในการผลักดันชุมชนให้เกิดการพัฒนาตวบคู่ไปกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยมี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน อาจารย์และนักศึกษาโครงการ
หลังจากนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นำเสนอผลงานด่อเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทั้ง 7 กลุ่ม