MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

"ประชันสมอง ประลองปัญญา เด็กทรัพย์ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่นวัตกรรม"

อังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 - 12:00 น นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทรัพยาการมนุษย์ ชั่นปีที่ 4 จัดสัมมนา ในหัวข้อ "ประชันสมอง ประลองปัญญา เด็กทรัพย์ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่นวัตกรรม" มีคณาจารย์ นักศึกเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100 คน โดยมีนายสาโรช กนกรัตน์นุกูล ประธาน YEC จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศีกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับคณะ YEC จังหวัดเพชรบุรี และสรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทรัพยาการมนุษย์แสดงความคิดเห็น ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ส่งเสริม ร่วมมือให้เกิดกิจกรรมและนวัตกรรมทางด้านการศึกษาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์