MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ดอนขังใหญ่เกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ดอนขังใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 33 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ จุลานนท์กีฬาสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 8 คณะเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ดอนขังใหญ่เกมส์”เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้นักศึกษาได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรัก และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางการกีฬา ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันระดับจังหวัดและระดับชาติ โดยในปีนี้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 18 ตุลาคม 2562 มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 14 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาดหาด เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุกไทย หมากฮอต กรีฑา ว่ายน้ำ ตลอดจนการแสดงภาคสนาม กองเชียร์และลีดเดอร์ของแต่ละคณะ

สำหรับนักกีฬาอาวุโสที่นำกล่าวคำปฏิญาณตนในปีนี้ ได้แก่ นายพงษ์พัฒน์ แสงอุไร ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขณะที่นักกีฬาผู้เชิญคบเพลิง ได้แก่ นายสันติธรรม ครุฑธา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพละศึกษา คณะครุศาสตร์  ปัจจุบันเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/3069-education