MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

หนุนเสริม Zero Waste เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ หนุนเสริม Zero Waste เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้า OTOP 

        ทีมงานบริการวิชาการสังคมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร และคณะทีมงานบริการวิชาการฯ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารและตัวแทนผู้นำชุมชนตำบลบ้านในดงเพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกันในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งประสานข้อมูลวิเคราะห์ชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินงานตามพระบรมราโชบายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยรับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาเส้นทางสุขภาพ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวบ้านในดง ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาทีมงานบริการวิชาการฯ ได้เข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย “เมลอนอินทรีย์” ของดีบ้านในดง พริกแกงบ้านในดงน้ำพริกสูตรเด็ดแกงเผ็ดอะไรก็อร่อยและ "ภูมิไพรบ้านในดง” ตลอดจนการเพิ่มช่องทางจำหน่าย เช่น การจัดทำเพจ สราญวิถี ของดีบ้านในดง

ขณะที่การดำเนินงานในอนาคต จะมีการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อนำเข้าสู่สินค้า OTOP โดยให้ท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านในดง ยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนสุขภาวะดี การบริหารจัดการขยะ ซึ่งที่่ผ่านมาชุมชนบ้านในดง ได้ผ่านเข้ารอบโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ระดับภาค จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ และยกระดับเข้าสู่ชุมชนผู้สูงอายุ ตามนโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

ร้อยตรีเชิญ เกตุสุริยงค์ ประธานชุมชนบ้านในดง ได้กล่าวถึงความรู้และขอบคุณทีมงานบริการวิชาการสังคมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้มาให้ความรู้ ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ทำให้เราได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนตัวแล้วปลูกเมลอนอินทรีย์ ทีมบริการวิชาการฯ ก็ได้มาให้คำแนะนำในการปลูก รวมถึงการส่งเสริมการตลาดและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้ยังทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาดูแลของทีมบริการวิชาการฯ โดยเฉพาะในเรื่องของช่องทางตลาด ส่งผลให้มีคนรู้จักและให้ความสนใจสินค้าแต่ละชนิดมากขึ้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/3024-educationอัลบั้ม