MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.เทืิ้อน ทองแก้ว ประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2562 โดยในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษา พนักงานสายสนับสนุนและพนักงานสายวิชาการ ซึ่งนอกจากจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในวันนี้แล้ว วันพรุ่งนี้ (18 กันยายน) คณะกรรมการประเมินฯ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการ ที่ชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และสรุปผลการประเมินในเบื้องต้น

สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยพลังของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา และยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์ระบบการศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.80 


https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2998-education