MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

Work shop ละครเวที “รักได้แต่ห้ามลับ”

นิเทศศาสตร์จัดWork shop ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับพร้อมฉาย 27 พฤศจิกายนนี้

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดละครเวทีนิเทศศาสตร์ : Work shop ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน2562 ณ ห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรม Work shop ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อจากการ casting ผู้สมัครเข้าร่วมเป็นนักแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาการจัดการสื่อสารการแสดงและรายวิชาสัมมนาการสื่อสารการแสดงโดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงละครเวทีนิเทศศาสตร์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรี ส่วนรายละเอียดในการสำรองที่นั่ง งานสื่อสารองค์กรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขณะที่นักแสดงที่ผ่านการแคสติ้งเป็นนักแสดงนำ ประกอบด้วย นางสาวไพรดา ไชยประภา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายศราวุธ จันทร์เพ็งเพ็ญ นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี นายพชร ตั้งเขาทอง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายสุธีร์ เฟื่องขจร นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายปภาวิชญ์ แสงเทียนทอง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงสมทบอีกมากมาย ประกอบด้วย นางสาวกัญญาณัฐ นามเดช นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี นางสาวปวรวรรณ ถนอมลาภ นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นางสาวปรียา พราหมณ์เล็ก สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อีกกว่า 10 ชีวิต  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี