MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

นิทรรศการศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ

“สืบสานศาสตร์กษัตริย์ สยามรัฐแผ่นดินทอง”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ

“สืบสานศาสตร์กษัตริย์ สยามรัฐแผ่นดินทอง” โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วม

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้น้อมนำพระราชโองการและพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่เน้นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำเป็นโครงการจำนวน 6 โครงการ ได้แก่

1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในท้องถิ่น เป้าหมายจำนวน 200 ครอบครัว 

2. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน

3. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

4. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้

5. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในทศวรรษที่ 21 และ

6. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและภาคีเครือข่าย จึงได้จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานศาสตร์กษัตริย์ สยามรัฐแผ่นดินทอง” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีถอดบทเรียนและแนวทางในการทำงานแบบบูรณาการสู่ความสำเร็จ และยังเป็นการยกย่องชุมชนต้นแบบโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในการทำงาน เพื่อขยายผลต่อการทำงานในปีต่อไป

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การนำเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียน ตชด.  โรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายร่วมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 40 โรงเรียน การบรรยายพิเศษเรื่องศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การเสวนาเรื่องกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามพระบรมราชโองการสู่ชุมชนต้นแบบแห่งความสำเร็จ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของชุมชนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าของชุมชนและภาคีเครือข่าย

สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือในการทำงาน และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสืบสาน รักษาและต่อยอด ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืน นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่ประชาชน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2942-education