MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ด้วยระบบ eSAR Online ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ 1 อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานกรรมการ ผศ.อุบล สมทรง รองประะานกรรมการ ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ กรมการ คุณภควัน จันทนเสรี ผู้ช่วยเลขานุการ คุณน้ำฝน แสงอรุณ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ซึ้งผลสรุปการประเมินได้คะแนน ระดับดีที่ 4.19