MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรารณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรารณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษา

พร้อมแล้ว สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน
ผลงาน : การใช้สื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชาหลักการสื่อสารมวลชน ของนักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ