MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ศึกษาดูงานการจัดการขยะ

คณะวิทยาการจัดการ นำผู้นำชุมชนและสมาชิกบ้านในดงศึกษาดูงานการจัดการขยะ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ นำผู้นำชุมชนและสมาชิกบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชน ณ เทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องในปัจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยอมรับและเห็นผลได้จริง ในการน้อมนำมาประยุกต์ใช้ดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ประกอบกับนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการมีพื้นที่อำเภอท่ายาง เป็นพื้นที่รับผิดชอบ ชุมชนบ้านในดงเป็นพื้นที่ที่คณะฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจากปัญหาในพื้นที่สู่การจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อให้เกิดมูลค่า เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  ตามแนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะ “จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ 3Rs” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มีความประสงค์ให้คณะวิทยาการจัดการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน  โดยการสร้างความรู้ ปลุกจิตสำนึก ตระหนักลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง  สร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ ของเหลือใช้ภายในบ้าน  และการพัฒนาสิ่งของเหลือใช้มาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตบนความพอดี ด้วยวิถีพอเพียง เกิดการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผลประโยชน์โดยชุมชน เพื่อชุมชนที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและหนุนเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไป

   สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะที่ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของคนในชุมชน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2857-education


อัลบั้ม