MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00-15.30 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม เป็นประธานจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา คณาจารย์และนักศึกษา นอมน้อมบูชาพระรัตนตรัย หมอขวัญเริ่มทำการเรียกขวัญ โดย อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม