MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

การใช้ชีวิตของวัยรุ่น เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ "โตไป ไม่โกง"

อังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 การเสริมสร้างต้นแบบบความดี การใช้ชีวิตของวัยรุ่น เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ "โตไป ไม่โกง" ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ วิทยากรโดย พระครูวาธีวรรัตน์,ดร. (พระอาจารย์กล้า) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอารามหลวงวัดมหาธาตุ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วีทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

อัลบั้ม