MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ผู้บริหารประธาน บริษัทไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด โดยมีอาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ อาจารย์วรวุฒิ ยิ้มแย้ม อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วม 
ตามที่ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ ของผู้ใช้้เทคโนโลยี การนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้านจำนวนมากขึ้น ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ตามหลักสูตรการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อัลบั้ม