MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ลงพื้นที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า

ลงพื้นที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ "ยกระดับรายได้ของชุมชนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยและสับปะรด" 
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ตำบลหาดขามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งในระยะที่ 1 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี คิดค้นสูตรในการผลิตสินค้าตัวใหม่ คือน้ำส้มสายชูสับปะรด น้ำส้มสายชูกล้วย และน้ำพริกเผากล้วย ซึ่งเดิมนั้นในพื้นที่มีการทำกล้วยฉาบและสับปะรดกวนเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้คิดค้นสูตรเพื่อแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น
สำหรับครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์” ให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ซื้อจดจำได้ง่าย มีระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้สะดวก มีความแข็งแรง ทนทาน และในระยะที่ 3 จะเป็นการจัดทำแผนธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน


อัลบั้ม