MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี/คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ และ อ.กฤษฏา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล ประธานสาขาบริหารธุรกิจ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานสโมสรนักศึกษา แก่คณศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารสโมสรนักศึกษาแล้ว ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ในครังนี้ด้วย