MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ลงพื้นที่ผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่

อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อผลิตรายการใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานเพื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการหลักพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการของสาขาวิชานิเทศศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสู่ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งหลังจากนักศึกษาผลิตผลงานเรียบร้อยแล้ว ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะส่งมอบผลงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายจักรธร ชมพูนิช นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ เนื่องจากนักศึกษาจะได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้จริง ซึ่งจะเกิดประสบการณ์ในการทำงานของตัวนักศึกษาเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผน การประสานงาน การทำงานเป็นทีม ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีทั้งในด้านการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru


อัลบั้ม