MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนาเสนอความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมบรรณราช 2 ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม

สำหรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเป็นสากล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ 5 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ในวันนี้ เป็นการแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต และยุทธศาสตร์ 5 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ก็มีข้อเสนอแนะที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ดีขึ้น เช่น การเสริมสร้างความรู้เรื่องการออม เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ขณะที่ในเรื่องของศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้มีการเสนอเรื่องการพัฒนาข้อมูลหรือการสื่อสารต่างๆ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการพัฒนาสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบสมาชิกเพื่อให้สามาชิกสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ เป็นต้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2470-education