MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

แบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูลนำเข้า (พัสดุ) สำหรับอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ

เอกสารไฟล์ Excel สำหรับการกรอกข้อมูลนำเข้า สำหรับอาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ

ไฟล์เอกสาร