MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

“ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตและพระมหาวรวุฒิ วรวฑฺฒโน บรรยายธรรม เรื่อง“ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายธรรม “ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตและพระมหาวรวุฒิ วรวฑฺฒโน ที่องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

          กิจกรรมฟังธรรมะบรรยายธรรม “ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต”จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับพระพุทธศาสนา ส่งผลให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตและมีกระบวนการคิดที่ดี ซึ่งในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและ social media มีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน  จึงต้องมีการใช้ศาสนาในฐานะของที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาใช้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้และได้นำข้อคิดไปวิเคราะห์ประกอบด้วยเหตุและผล นำไปใช้แก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิต

          ซึ่งในโอกาสนี้ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตและพระมหาวรวุฒิ วรวฑฺฒโน ได้ให้ข้อคิดในการคบคนว่า ควรอยู่ใกล้บุคคล 3 ประเภท คือ คนเก่ง เพราะจะได้รู้วิธีคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คนดี คือคนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และคนที่มีความสุข เพราะอยู่ที่ไหนก็จะพบเจอแต่ความสุข ไม่มีทุกข์มาเบียดเบียนการใช้ชีวิต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2454-education


อัลบั้ม