MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ศึกษาดูงานกระบวนการและกลยุทธ์ด้านการสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา งานสื่อสารองค์การ​ นิด้า​

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์​ มรภ.เพชรบุรี​ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการและกลยุทธ์ด้านการสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา​ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานสื่อสารองค์การ​ นิด้า​ โดยเฉพาะท่าน​ผู้ช่วยอธิการบดี​ รศ.ดร.อัศวิน​ เนตรโพธิ์แก้ว​ ที่ให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

อัลบั้ม