MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สนามจุลานนท์สถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วม

การจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกทั้ง 4 แห่ง จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์มิตรไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ในส่วนของนักศึกษาก็จะทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยังฝึกการมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน การเสียสละเพื่อส่วนรวมและการทำงานเป็นทีม

การจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 41“ตาลโตนดเกมส์” ใช้เวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น 4 วัน ระหว่างวันที่ 19 –22 มีนาคม 2562

#

รายงานโดยงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2438-education