MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ลงนามความร่วมมือ สวทช.

 มรภ.เพชรบุรี ร่วมลงนามกับ สวทช. ในการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

          วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏฌพชรบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือกับนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการวิจัยและพัฒนางานวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความรร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ สวทช. ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญตลอดห่วงโซ่อาหาร ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ชุมชน และพัฒนาเกษตรกรเพื่อยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและอาหารปลอดภัย ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ (smart farm) และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันตกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2426-education