MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดอบรมให้ความรู้ สหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษา

วันที่ 13 มีาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ สหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษา โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคระวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดและให้โอวาสกับนักศึกษา ผศ.ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง เปินวิทยากร

อัลบั้ม